24-26 ตุลาคม 2567

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

24-26 ตุลาคม 2567

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เกี่ยวกับเรา

“ขับเคลื่อนความยั่งยืนและธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว”

“ขับเคลื่อนความยั่งยืนและธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว”

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

เกี่ยวข้องกับทุกคน

องค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศหลายองค์กร ได้ตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ จึงร่วมกันหามาตรการสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการ Sustainable Development Goal หรือ SDG ให้ทุกภาคส่วนทุกกิจกรรมร่วมกันสร้างความยั่งยืน และ Bio Circular Green Economy หรือ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

GREEN TECHNOLOGY คือ อนาคต

การปกป้องโลกของเราในปัจจุบัน มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศต่างมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้ง hardware และ software เพื่อให้ได้แหล่งพลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน การเก็บและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และระดับครัวเรือน

บทบาทของไทย

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้สัตยาบันที่จะร่วมลดปริมาณ GHG ให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573 กระทรวงพลังงานกำหนดแผนการลดปริมาณ CO2 ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งหน่วยจาก 0.413 กิโลกรัมเหลือ 0.271 กิโลกรัมในปี 2580 นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า มีมาตรการส่งเสริมการบริการ (Supply) และการใช้ (Demand)ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบโดยมาตรการทางภาษีทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ตามนโยบาย Next Generation Automation

โอกาสเป็นของผู้แสวงหา

Green Technology Expo เป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต เป็นการรวมเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัย (Cutting-Edge Technology) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่แสวงหาความร่วมมือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สินค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป ที่จะร่วมกันส่งมอบโลกที่สวยงามใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

โซนจัดแสดงนิทรรศการ

ไฮไลท์ของการประชุมและสัมมนาของปี 2566

สถานที่จัดงาน

24-26 ตุลาคม 2567

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

          Organized by

Hosted by

Organized by

Co-Hosted by

Co-organized

Hosted by

Sponsored by

ร่วมสร้างอนาคตไปกับเราที่งาน
Green Technology Expo

24-26 ตุลาคม 2567

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
Scroll to Top

รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีบางนา (ทางออกที่ 1) สามารถใช้ทางเชื่อมเดินเข้าศูนย์การประชุมไบเทค

รถบัส

  • ทางเข้าที่ 1 และ 2 บนถนนบางนา – ตราด สามารถโดยสารโดยใช้รถประจำทางหมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 552
  • ทางเข้าที่ 3 บนถนนสุขุมวิท ใช้รถประจำทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544

รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ทางเข้าฝั่งเส้นถนนบางนา – ตราด            ประตูทางเข้า 1  และ 2 ทางเข้าฝั่งเส้นถนนสุขุมวิท ประตูทางเข้า 3