แนะนำงาน

“Towards the Transition to Newer,
Cleaner, Sustained everGreen Technology”

“Towards the Transition to Newer, Cleaner, Sustained everGreen Technology”

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

เกี่ยวข้องกับทุกคน

องค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศหลายองค์กร ได้ตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ จึงร่วมกันหามาตรการสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการ Sustainable Development Goal หรือ SDG ให้ทุกภาคส่วนทุกกิจกรรมร่วมกันสร้างความยั่งยืน และ Bio Circular Green Economy หรือ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

GREEN TECHNOLOGY คือ อนาคต

การปกป้องโลกของเราในปัจจุบัน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศต่างมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทั้ง hardware และ software เพื่อให้ได้แหล่งพลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน การเก็บและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และระดับครัวเรือน

บทบาทของไทย

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้สัตยาบันที่จะร่วมลดปริมาณ GHG ให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573 กระทรวงพลังงานกำหนดแผนการลดปริมาณ CO2 ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งหน่วยจาก 0.413 กิโลกรัมเหลือ 0.271 กิโลกรัมในปี 2580 นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า มีมาตรการส่งเสริมการบริการ (Supply) และการใช้ (Demand)ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบโดยมาตรการทางภาษีทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ตามนโยบาย Next Generation Automation

โอกาสเป็นของผู้แสวงหา

2023 Green Technology Expo เป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต เป็นการรวมเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัย (Cutting-Edge Technology) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่แสวงหาความร่วมมือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สินค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป ที่จะร่วมกันส่งมอบโลกที่สวยงามใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

Scroll to Top