9-12 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

9-12 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เกี่ยวกับเรา

“Towards the Transition to Newer,
Cleaner, Sustained everGreen Technology”

“Towards the Transition to Newer, Cleaner, Sustained everGreen Technology”

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจก (GHG) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก
และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่ร่วมกันแก้ไข

เกี่ยวข้องกับทุกคน

องค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศหลายองค์กร ได้ตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ จึงร่วมกันหามาตรการสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการ Sustainable Development Goal หรือ SDG ให้ทุกภาคส่วนทุกกิจกรรมร่วมกันสร้างความยั่งยืน และ Bio Circular Green Economy หรือ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

GREEN TECHNOLOGY คือ อนาคต

การปกป้องโลกของเราในปัจจุบัน มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศต่างมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้ง hardware และ software เพื่อให้ได้แหล่งพลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน การเก็บและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และระดับครัวเรือน

บทบาทของไทย

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้สัตยาบันที่จะร่วมลดปริมาณ GHG ให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2573 กระทรวงพลังงานกำหนดแผนการลดปริมาณ CO2 ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งหน่วยจาก 0.413 กิโลกรัมเหลือ 0.271 กิโลกรัมในปี 2580 นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า มีมาตรการส่งเสริมการบริการ (Supply) และการใช้ (Demand)ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบโดยมาตรการทางภาษีทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ตามนโยบาย Next Generation Automation

โอกาสเป็นของผู้แสวงหา

2023 Green Technology Expo เป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต เป็นการรวมเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัย (Cutting-Edge Technology) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่แสวงหาความร่วมมือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สินค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป ที่จะร่วมกันส่งมอบโลกที่สวยงามใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

Hosted by
Thai-Sino Association of Science and Technology (TSAST)
China Council for the Promotion of International Trade – Shanghai (CCPIT-Shanghai)

Co-Hosted by
Ministry of Energy
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Organized by
Z Infinity Group Co., Ltd.
Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB)

Co-Organized by
TusPark WHA

Be Part of 2023 GREEN TECHNOLOGY EXPO Now!

Mark in your calendar : 9-12 Nov 2023

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
Scroll to Top

รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีบางนา (ทางออกที่ 1) สามารถใช้ทางเชื่อมเดินเข้าศูนย์การประชุมไบเทค

รถบัส

  • ทางเข้าที่ 1 และ 2 บนถนนบางนา – ตราด สามารถโดยสารโดยใช้รถประจำทางหมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 552
  • ทางเข้าที่ 3 บนถนนสุขุมวิท ใช้รถประจำทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544

รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ทางเข้าฝั่งเส้นถนนบางนา – ตราด            ประตูทางเข้า 1  และ 2 ทางเข้าฝั่งเส้นถนนสุขุมวิท ประตูทางเข้า 3

AIR TRAVEL

BITEC is located 14 km from Suvarnabhumi International Airport which, thanks to the conveniently located expressway, makes travel between the airport and BITEC easy and convenient. The city’s second international airport is Don Mueang, which is located 39 km from BITEC.

SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT Approximately 14 km by Car

DON MUEANG AIRPORT Approximately 39 km by Car

TAXI

Taxis are always available in front of Event Hall 101 or Business Centre and can be pre-booked with our staff at Business Centre.